Maliye Bakanı torba tasarıyı değerlendirdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclise sevk edilen torba yasa tasarısıyla kesinlikle bir vergi artışı getirilmediğini belirterek, “Bu bakımdan, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacak ve özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacaktır” ifadesini kullandı
Ağbal, TBMM’ye sevk edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Ağbal, amatör spor dallarının desteklenmesi şartıyla sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinden vergi dairesine beyanda bulunularak ödenen tutarların ilgili kulüplere iade edileceğini bildirdi.

Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyette bulunanların hapis cezası alması ve 10 yıl madencilik yapamamasının düzenleneceğini vurgulayan Ağbal, tasarıyla iki defa ihalesi yapılmasına rağmen maden sahasına müracaat olmaması halinde, gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların aramalara açık hale getirilmesine imkan sağlanacağını kaydetti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı madenlerinde çalışan rödovanscılara, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Ağbal, ithal edilebilen doğalgaz arzına esneklik kazandırılması bakımından uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatının yapılmasına da imkan sağlanacağını ifade etti.

VERGİ LİMİTLERİ GÜNCELLENİYOR

Ağbal, elektrik motorlu araçlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesinin sağlanacağını belirterek, şöyle devam etti:
“Mevcut ÖTV Kanunu’nda karşılığı olmayan biodizel mahiyetindeki diğer mallarla bunların karışımlarının tamamının ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün bazı yağlama müstahzarları ÖTV Kanunu kapsamına alınmaktadır.”

Hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan; iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınmasıyla kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmamasının sağlanacağını ifade eden Ağbal, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerle e-tebligata ilişkin değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği haiz olanların tüzel kişiliklerinin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu’nda düzenleme yapıldığını belirten Ağbal, şunları kaydetti:

“ÖTV Kanunu’na ekli listeler, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirilmekte ve ÖTV Kanunu’nun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki kapsamında veya yeniden değerleme oranında zaman içinde yapılmış artışlar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan oran ve tutarlar kanuna taşınarak, Bakanlar Kuruluna verilen yetki limitleri güncellenmektedir. Önerilen düzenlemeyle kesinlikle bir vergi artışı yapılmamaktadır. Bu bakımdan, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacak ve ÖTV’ye tabi mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacaktır.”

Ağbal, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralamalarında yaşanan KDV ihtilaflarının giderilmesi amacıyla kantin kiralama işlemlerinin KDV’den istisna tutulduğunu bildirdi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yer alan taşıt tanımlarının Karayolları Trafik Kanunu’nda bulunan tanımlarla uyumlu hale getirildiğini kaydeden Ağbal, “Buna göre minibüsler ‘Sürücüsü dahil en çok 15 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlanmakta iken, ‘Sürücüsü dahil en çok 17 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlanması sağlanmaktadır.” ifadesini kullandı.

“ENERJİ VE MADENCİLİĞİN DESTEKLENMESİ İÇİN DÜZENLEMELER YAPILIYOR”

Ağbal, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi ve Japonya hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan iş birliği zaptı kapsamında gerçekleştirilecek nükleer enerji santrali yatırımlarının, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Ağbal, LPG ve petrol yatırımlarına ilişkin tasarıda yer alan düzenlemeleri şöyle sıraladı:

“Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülmektedir. Petrol hakkı sahibi şirketlerin mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri halleri kapsayacak şekilde tanımlanması suretiyle ruhsat sürelerinin, yatırımlarının ve bu yatırımlara karşılık alınmış teminatlarının korunması sağlanmaktadır.”

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarının, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütüleceğine işaret eden Ağbal, bu kapsamda borla ilgili Ar-Ge, yatırım ve üretim çalışmaları için ETİ Maden’in, enstitüye finansman desteği verebilmesine ve enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkan sağlanacağını bildirdi.

Ağbal, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge projelerinde, desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idareler tarafından gerçekleştirilebilmesinin sağlanacağını, görev alan personele teşvik edici ücret ödenebilmesi, lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kuruluşlardan destek alınabilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Bakan Ağbal, elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü azami 10 kilovat olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi ve buna bağlı KDV muafiyeti getirileceğini belirtti.

Düzenlemeyle enerji verimliği ve tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edileceğini vurgulayan Ağbal, “Halihazırda uzun dönemli yüklenime giremeyen kamu idarelerine, sağlanacak tasarruflarla kamuya ek yük getirmeden, yatırımlar için uzun vadeli enerji performans sözleşmesi yapabilme ve ödemeleri enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden karşılayabilme imkanı verilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir